Oldalunk statisztikakészítéshez és a videók beágyazásához sütiket (cookie) használ.

Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet.

 Mózes második könyve 33:18

Rendszeres alkalmaink

Vasárnap

10:00 - 11:30 Istentisztelet

Szerda

18:00 - 19:00 Bibliaóra

Élő közvetítés archívum

 

 
 

Fogadj örökbe

fogadj orokbe bszsz

Jelnyelvi Biblia

jelnyelviBiblia

Látásunk és jövőképünk

Múlt-jelen-jövő

 
Gyülekezetünk múltja sok tekintetben erőforrás a jövőnkre nézve, tudjuk azonban hogy minden nemzedéknek és minden embernek…: 

- személyes tapasztalatra van szüksége Isten bűnbocsánatáról, jóságáról, szeretetéről, és meg kell tanulnia a Biblia tanításainak - azaz Isten Szavának - való engedelmességet! 

- az őt körülvevő változó  világban kell megélnie Istenbe vetett hitét és iránta való  szeretetét; úgy hogy ezzel Istenre irányítsa mások figyelmét is!

- fel kell fedeznie Isten tervét a saját életére nézve és el kell végeznie az Úr által rábízott feladatokat!

A múltunkért hálásak vagyunk, a jelenben Istentől kapott lehetőségeinket igyekszünk megragadni, a jövőnket pedig hittel rábízzuk az Ő szeretetére és hatalmára.

Isten munkatársai vagyunk! Övé a kezdeményezés, mi pedig erre a kezdeményezésre akarunk építeni!

Fő  célunk, látásunk: Megnyerni és megtartani

Megnyerni embereket Krisztusnak az örök életre, segíteni beépülésüket a gyülekezetbe és támogatni őket abban, hogy az új életben meggyökerezve engedelmességben és hűségben szolgálják Istent az Ő tervének megfelelően.

Célkitűzésünk közösségünkre nézve a következő:

 
Látunk egy gyülekezetet, amely a földi életen túl, Jézus Krisztusba vetett hittel az üdvösségre vezeti a rábízottakat.

Látunk egy gyülekezetet, mely felkínálja az Istenhez való megtérés, a Krisztus követésének lehetőségét a környezetében élők számára. Hirdetjük az evangéliumot és hisszük, hogy a növekedés Istentől jön.

Látunk egy gyülekezetet, mely nyitott az érdeklődők, Istent keresők felé és elkötelezett a közösség peremén levők megtartására, integrálására.

Látunk egy gyülekezetet, ahol a tagok folyamatosan növekednek Isten megismerésében és hiteles életvitellel készek a bizonyságtételre.

Látunk egy gyülekezetet, ahol őszinte szeretetkapcsolat alakul ki a tagok között és a több szálon létrejövő kötődésen keresztül minden generációhoz tartozó tag megtalálhatja helyét, feladatát és otthonát a gyülekezet családjában. 

Látunk egy gyülekezetet, melyben mindenki készségei, képességei és Istentől kapott lelki ajándékainak sokfélesége és sokszínűsége szerint segíti egymás lelki növekedését, és a gyülekezettel egységben keresi Istentől kapott feladatát.

Látunk egy gyülekezetet, melyben a vezetők jó lelkülettel és egységben keresik Isten vezetését a közösség számára és bátorítják a tagokat az odaszánásra – a bennük rejlő képességek, ajándékok szerint.

Látunk egy gyülekezetet, ahol a tanításokban rendszeresen foglalkoznak korunk időszerű kérdéseivel, és a Biblia fényében világos támpontot nyújtunk az ezek közötti eligazodásban. 

Látunk egy gyülekezetet, mely hangsúlyt helyez a házasságok és családok védelmére, emellett nem feledkezik meg az egyedülállók lelkigondozásáról, támogatásáról sem.

Célkitűzéseink eléréséhez a Bibliára, Isten Szavára építünk:

 
„Úgy ragyogjon a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté evangéliuma 5. rész 16. vers)

„Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.” (Efézusi levél 2. rész 20-22. versek)

„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek: és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Máté evangéliuma 28. rész 18b-20. versek)

„Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. (1. Korintusi levél 1. rész 23. vers)

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (János evangéliuma 13. rész 34-35. versek)

„Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.” (János 1. levele 4. rész 10-11. versek)

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Galata levél 6. rész 2. vers)

„Azért amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” (Galata levél 6. rész 10. vers)

„És Ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére.” (Efézusiakhoz írt levél 4. rész 11-12. versek)

„És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!” (János evangéliuma 17. rész 11. vers)

 

Share
  • Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet
  • Lelkész: Boros Dávid
  • Levélcím: 1084 Budapest, József utca 12.
  • Bankszámlaszám: 11708001-20052126
  • Web: www.jozsefutca.hu
  • E-mail:kapcsolat [kukac] jozsefutca [pont] hu
  • Magyarországi Baptista Egyház: www.baptist.hu
  • A Baptista egyház adószáma: 19818513-2-42